Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wypełniając obowiązek informacyjny informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest gc.pl, Warszawa, ul. Kazimierza Wyki, nr 9, lok. 135, 01- 318, poczta Warszawa
 2. Przetwarzamy Państwa dane w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, w szczególności w celu:
  1. realizacji zamówień w naszym sklepie internetowym;
  2. zawarcia i wykonania umów z Państwem;
  3. rozpatrywania wszelkich Państwa skarg i reklamacji;
  4. prowadzenia działań marketingowych;
  5. zarządzania naszymi usługami oraz realizacją obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
  6. dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z zawartych umów.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit b) RODO w zakresie zawieranych umów handlowych;
  2. zgoda Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku realizacji celów marketingowych
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych z Administratorem, a w szczególności:
  1. organy państwowe oraz inne podmioty i instytucje w przypadku realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora,
  2. dostawcy usług, z którymi Administrator posiada zawarte umowy w zakresie obsługi prawnej, księgowej, informatycznej;
  3. podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską;
  4. banki w zakresie prowadzonych rozliczeń.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 7. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 9. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt 2. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji świadczenia usług.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tym samym nie będą podlegać profilowaniu.